Kakadu Nationalpark

Die Mamukala wetlands (nahe dem South Aligator River am Arnhem Highway).