61/100 29.10.09 21:01 090602-8136-Bohlenweg im Fokstumyra Naturreservat