46/51 30.11.09 14:52 090630-2311 - Tor der Burg Eketorp.
090630-2311-Eketorp